En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades s'informa que les dades personals facilitades pels usuaris seran incorporades a un fitxer , degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades , el responsable és Zabazoque SLU , la finalitat és la gestió de la relació comercial , la prestació del servei sol · licitat , així com el compliment de les obligacions legalment establertes.
Llevat que específicament s'estableixi el contrari , es considera necessari completar totes les dades requerides en els diferents formularis inclosos en el lloc web , de forma veritable , exacta , completa i actualitzada . En cas contrari , FCV.CAT podrà, depenent del cas , no procedir al registre de l'usuari , o bé denegar el servei o producte concret sol · licitat.
FCV.CAT ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració , pèrdua , tractament o accés no autoritzat , atès l'estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural .
Igualment , posem en el seu coneixement que les dades de caràcter personal per vostè facilitades , queden vinculats a una relació que comporta la cessió dels mateixos a les firmes i bufets d'advocats que publicitem , a fi de remetre-li informació d'un ampli catàleg de productes i serveis que poden ser del seu interès . Si no consent aquesta comunicació manifesti la seva negativa per escrit , en el termini de trenta dies , a l'adreça de correu electrònic indicada al final d'aquest escrit .
De conformitat amb el que estableixen els articles 15 i ss . de la LOPD i 23 i seg. del Reial Decret 1720/2007 , de 21 de desembre , pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD , l'usuari pot exercir els seus drets d'accés , rectificació i cancel · lació , dirigint una comunicació escrita a FCV.CAT a l'adreça: C / Carrera Font de Sant Lluís núm 89-8-15 , 46013 València . La sol · licitud haurà de contenir nom , cognoms de l'interessat , fotocòpia del DNI , passaport o un altre document vàlid que l'identifiqui i , si escau , de la persona que el representi , així com document acreditatiu de la representació , petició en què es concreta la sol · licitud , direcció a efectes de notificacions , data i signatura del sol · licitant i documents acreditatius de la petició que formula . La utilització de signatura electrònica identificativa de l'afectat eximeix de la presentació de les fotocòpies del DNI o document equivalent . Si la sol · licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seua esmena .
No podran atendre les sol · licituds de l'exercici del dret de cancel · lació de dades identificatives dels usuaris mentre es mantingui la seva relació negocial amb FCV.CAT . No obstant això , els usuaris poden oposar-se al tractament de les seves dades per oferir-los informació comercial o publicitària de caràcter jurídic . Per a l'exercici d'aquest dret d'oposició poden dirigir remetent un correu electrònic a l'adreça : Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. .

Publicitat